Help ons

Woordeboek van Afrikaans Vandag

Is jy ’n leser? Lees jy Afrikaans? Raak betrokke by ons leesprogram!

Hoe? Vestig asseblief ons aandag op woorde en uitdrukkings wat jy in boeke, koerante, tydskrifte, op webblaaie en blogs, en/of in die sosiale media teëkom, of oor die radio, in TV-programme, luisterboeke of podsendings hoor, maar wat nog NIE opgeneem is nie in die nuutste uitgawes van Afrikaans se groot een- en tweetalige woordeboeke. Maak seker deur dit na te gaan in die woordeboekportale van Pharos en/of die WAT en/of die HAT en/of die Virtuele Instituut vir Afrikaans.

Dit kan ’n nuwe, of taamlik nuwe woord, frase of uitdrukking wees, of ’n nuwe betekenis by ’n woord wat lank reeds bestaan. Dit kan tipies wees van jou omgewing, of die veld waarin jy werk.

Laat weet ons asseblief daarvan deur die vorm hier onder te voltooi.

Let wel. Dit gaan hier veral om woorde:
1) wat reeds neerslag gevind het in ’n teks van ’n spesifieke skrywer, of in verskillende tekste deur verskillende skrywers, of
2) wat in bepaalde streke van Suid-Afrika en Namibië algemeen in die omgangstaal gebruik word, maar wat elders (nog) onbekend is.

Stuur eie skeppings, dit is woorde wat jy self uitgedink het, asseblief na VivA vir hulle Varsgebek-projek.

Vul hier SLEGS EEN woord, frase of uitdrukking in.
Haal asseblief die volledige sin aan presies soos dit geskryf is, of presies soos jy dit gehoor het of ken.
Verstrek hier die naam van die skrywer van jou aanhaling, indien bekend.
Uit watter bron kom die aanhaling? Vul hier die titel van die boek, koerant, tydskrif, blog, ens. in.
Wanneer is die bron gepubliseer? As dit ’n boek is: In watter jaar het die boek verskyn? As dit ’n koerant, tydskrif, blog is: Op watter dag en/of maand van watter jaar?
Verstrek die bladsynommer, indien bekend.
As jou aanhaling nié uit ’n geskrewe bron kom nie, maar ’n woord of uitdrukking van jou streek of komvandaan is wat nog nie in ’n Afrikaanse woordeboek opgeneem is nie, gee asseblief hier meer besonderhede.

Gaan na die woordeboek.