Help ons

Is jy ’n leser? Lees jy Afrikaans? Raak betrokke by ons leesprogram!

Help ons om Afrikaans se verklarende woordeboeke op datum te hou. Jy kan dit doen deur hier ons aandag op woorde en uitdrukkings te vestig wat nog NIE opgeneem is in die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT), die 6de uitgawe van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT), of die 9de uitgawe van die Verklarende Afrikaanse Woordeboek (VAW) nie.

Dit kan ’n nuwe woord, frase of uitdrukking wees, of ’n nuwe betekenis by ’n woord wat reeds bestaan. Dit kan tipies wees van jou omgewing, of die veld waarin jy werk.

Laat weet ons daarvan deur die vorm hier onder te voltooi.

Maar bestudeer eers die grafiek.

Vul hier SLEGS EEN woord, frase of uitdrukking in.
Haal asseblief die volledige sin aan presies soos dit geskryf is, of presies soos jy dit gehoor het of ken.
Verstrek hier die naam van die skrywer van jou aanhaling, indien bekend.
Uit watter bron kom die aanhaling? Vul hier die titel van die boek, koerant, tydskrif, blog, ens. in.
Wanneer is die bron gepubliseer? As dit ’n boek is: In watter jaar het die boek verskyn? As dit ’n koerant, tydskrif, blog is: Op watter dag en/of maand van watter jaar?
Verstrek die bladsynommer, indien bekend.
As jou aanhaling nié uit ’n geskrewe bron kom nie, maar ’n woord of uitdrukking van jou streek of komvandaan is wat nog nie in ’n Afrikaanse woordeboek opgeneem is nie, gee asseblief hier meer besonderhede.