Help ons

Is jy ’n leser? Lees jy Afrikaans? Raak betrokke by ons leesprogram!

Hoe? Vestig asseblief ons aandag op woorde en uitdrukkings wat nog NIE opgeneem is in die nuutste uitgawes van Afrikaans se groot een- en tweetalige woordeboeke nie.

Dit kan ’n nuwe woord, frase of uitdrukking wees, of ’n nuwe betekenis by ’n woord wat reeds bestaan. Dit kan tipies wees van jou omgewing, of die veld waarin jy werk.

Laat weet ons asseblief daarvan deur die vorm hier onder te voltooi.

Vul hier SLEGS EEN woord, frase of uitdrukking in.
Haal asseblief die volledige sin aan presies soos dit geskryf is, of presies soos jy dit gehoor het of ken.
Verstrek hier die naam van die skrywer van jou aanhaling, indien bekend.
Uit watter bron kom die aanhaling? Vul hier die titel van die boek, koerant, tydskrif, blog, ens. in.
Wanneer is die bron gepubliseer? As dit ’n boek is: In watter jaar het die boek verskyn? As dit ’n koerant, tydskrif, blog is: Op watter dag en/of maand van watter jaar?
Verstrek die bladsynommer, indien bekend.
As jou aanhaling nié uit ’n geskrewe bron kom nie, maar ’n woord of uitdrukking van jou streek of komvandaan is wat nog nie in ’n Afrikaanse woordeboek opgeneem is nie, gee asseblief hier meer besonderhede.